“พช.พัทลุง เดินหน้าขับเคลื่อน”ผ้าไทยใส่ให้สนุก” จัดประชุมประธานคณะกรรมการฯและเลขานุการ โครงการถ่ายแบบผ้าเพื่อการกุศล จัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง “เส้นสี ลายศิลป์ ผ้าพื้นถิ่นเมืองลุง ดำรงไว้ในแผ่นดิน “

“พช.พัทลุง เดินหน้าขับเคลื่อน”ผ้าไทยใส่ให้สนุก” จัดประชุมประธานคณะกรรมการฯและเลขานุการ โครงการถ่ายแบบผ้าเพื่อการกุศล จัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง “เส้นสี ลายศิลป์ ผ้าพื้นถิ่นเมืองลุง ดำรงไว้ในแผ่นดิน ”
วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง นายประพันธ์ วรรณบวร ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยประธานคณะกรรมการและเลขานุการโครงการถ่ายแบบผ้าเพื่อการกุศล จัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุงฯ ร่วมประชุมหารือการดำเนินงานโครงการถ่ายแบบผ้าเพื่อการกุศล จัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง ในรูปแบบจัดพิมพ์หนังสือ และสื่อออนไลน์ E-book คลิปวิดีโอ “เส้นสี ลายศิลป์ ผ้าพื้นถิ่นเมืองลุง ดำรงไว้ในแผ่นดิน ” ณ ห้องประชุมโนรา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง
โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการประชุมฯ
โครงการถ่ายแบบผ้าเพื่อการกุศลจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง ในรูปแบบจัดพิมพ์หนังสือ และสื่อออนไลน์ E-book คลิปวิดีโอ “เส้นสี ลายศิลป์ ผ้าพื้นถิ่นเมืองลุง ดำรงไว้ในแผ่นดิน ” โดยจังหวัดพัทลุงร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพัทลุง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มองค์กรภาคประชาชน จึงเชิญชวน หน่วยงาน องค์กร และบุคคล ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ 1 ทศวรรษพัทลุง ถ่ายแบบผ้าถิ่นเมืองลุงแบบมีชีวิต เป็นพลังสื่อสารประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง ซึ่งเน้นผ้าในจังหวัดพัทลุงในการถ่ายแบบ ได้แก่ ผ้าทอ ผ้าบาติก ผ้ามัดย้อม เป็นต้น เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ Covid-19 ทางจังหวัดจึงได้กำหนดเลื่อนวันถ่ายแบบใหม่จากเดิมเดือนพฤษภาคม เป็นต้นเดือน กรกฎาคม 2564 ซึ่งมีฉากถ่ายภาพนิ่งให้เลือก 30 ฉากทางเพจ ผ้าถิ่นเมืองลุง และค่าสมัครร่วมถ่ายภาพ หน้าละ 7,000 บาท/หน้า และหากต้องการเพิ่มหนังสือเล่มละ 1,000 บาท รับจำกัดเพียง 300 หน้าเท่านั้น
ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ประธานในการประชุม เน้นย้ำรูปแบบในการถ่ายแบบ เพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และครอบคลุมทุกฝ่าย ทั้งทบทวนคำสั่งของคณะกรรมการฝ่ายประสานสถานศึกษาภาครัฐ เอกชนและฝ่ายการเงินเพิ่มเติม และมอบหมายประธานคณะกรรมการแต่ละฝ่าย เดินหน้าต่อและประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อที่จะร่วมกันขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์และสืบสานผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดินต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)