“พช.พัทลุง ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น และมอบเกียรติบัตรข้าราชการดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564”

วันที่ 7 เมษายน 2564 ที่หอประชุมจังหวัดพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น และมอบเกียรติบัตรข้าราชการดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564
โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานฯ มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563 และมอบเกียรติบัตรข้าราชการดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564 เพื่อให้ข้าราชการตระหนักถึงเกียรติ หน้าที่ ความสามัคคี ความซื่อสัตย์ซึ่งเป็นคุณสมบัติของข้าราชการ อาชีพข้าราชการนั้น ถือเป็นงานที่มีเกียรติสูง เป็นอาชีพที่ทุกคนให้การยอมรับและเคารพนับถือ ดังนั้นข้าราชการพลเรือนจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตนให้เป็นแบบแห่งความดีในทุกๆด้าน และเป็นตัวอย่างของคนทั่วไป
จากนั้นผู้ราชการจังหวัดพัทลุง ได้ทำพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น และมอบเกียรติบัตรข้าราชการดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดพัทลุง ได้ พิจารณาคัดเลือกข้าราชการ พลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563 ส่งให้กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3 ราย และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการพลเรือนที่ ไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563 จังหวัดพัทลุงจึงพิจารณาให้เป็นข้าราชการดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 5 ราย ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง มีจำนวน 1 ราย คือนางโสรญา ยอดราช ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ได้มีมติเห็นชอบให้จัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564 โดยกำหนดให้จัดพิธีในระดับจังหวัดเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีพิจารณากำหนด วัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการจัดมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ตามความเหมาะสม

(Visited 1 times, 1 visits today)