พช.พัทลุง ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกฉากหลังโครงการถ่ายแบบผ้าเพื่อการกุศลฯ “เส้นสี ลายศิลป์ ผ้าพื้นถิ่นเมืองลุง ดำรงไว้ในแผ่นดิน “

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง มอบหมายนายประพันธ์ วรรณบวร ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการโครงการถ่ายแบบผ้าเพื่อการกุศล จัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุงฯ ฝ่ายอำนวยการพิจารณาคัดเลือกฉากหลังเพื่อใช้ในการถ่ายแบบ โครงการถ่ายแบบผ้าเพื่อการกุศล จัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง ในรูปแบบจัดพิมพ์หนังสือ และสื่อออนไลน์ E-book คลิปวิดีโอ “เส้นสี ลายศิลป์ ผ้าพื้นถิ่นเมืองลุง ดำรงไว้ในแผ่นดิน ” ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดพัทลุง
โดยมีตัวแทนจากเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมพิจารณาฯ ภาพที่จะใช้เป็นพื้นหลัง ที่จะใช้รีทัช ซึ่งมีภาพทั้งที่เป็นภาพธรรมชาติ แบบ เขา ป่า นา เล และรูปแบบการซ้อนภาพแบบกราฟฟิค และคัดเลือกลายแบบผ้าไทย เป็นต้น เพื่อนำเอาพื้นหลังที่คัดเลือก ทั้ง 30 ฉาก ลงในเพจเฟสบุคของ ผ้าพื้นถิ่นเมืองลุงต่อไป
โครงการถ่ายแบบผ้าเพื่อการกุศลจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง ในรูปแบบจัดพิมพ์หนังสือ และสื่อออนไลน์ E-book คลิปวิดีโอ “เส้นสี ลายศิลป์ ผ้าพื้นถิ่นเมืองลุง ดำรงไว้ในแผ่นดิน ” โดยจังหวัดพัทลุงร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพัทลุง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มองค์กรภาคประชาชน จึงเชิญชวน หน่วยงาน องค์กร และบุคคล ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ 1 ทศวรรษพัทลุง ถ่ายแบบผ้าถิ่นเมืองลุงแบบมีชีวิต เป็นพลังสื่อสารประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง ซึ่งเน้นผ้าในจังหวัดพัทลุงในการถ่ายแบบ ได้แก่ ผ้าทอ ผ้าบาติก ผ้ามัดย้อม เป็นต้น กำหนดกรอบวันถ่ายแบบระหว่างวันที่ 11-13 พฤษฎาคม 2564 ซึ่งมีฉากถ่ายภาพนิ่งให้เลือก 30 ฉาก และค่าสมัครร่วมถ่ายภาพ หน้่าละ 7,000 บาท รับจำกัดเพียง 300 คนเท่านั้น
โดยมีวัตถุประสงค์ ที่สำคัญ ดังนี้
1. เพื่อขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยตามมติคณะรัฐมนตรี ร่วมอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาไทย ร่วมใจสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองของจังหวัดพัทลุง
2. เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ วิถีชีวิต ธรรมชาติ และของดีจังหวัดพัทลุง ร่วมแสดงออกซึ่งความภาคภูมิใจคนเมืองลุง และรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน โดยผู้แสดงแบบผ้าพื้นถิ่นเมืองลุงร่วมเป็นทูต (ambassadors) ในรูปแบบสื่อมีชีวิต ในรูปแบบ Offline และสื่อ Online
3. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้ชุมชนและผู้ประกอบการเกี่ยวเนื่องกับผ้าเมืองลุง ผ่านกิจกรรมกระตุ้นสื่อสารทางการตลาดที่ตื่นตาตื่นใจ รูปแบบการนำเสนอที่สวยงามโดดเด่นน่าสนใจ “เส้นสี ลายศิลป์ ผ้าพื้นถิ่นเมืองลุง ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

(Visited 1 times, 1 visits today)