พช.พัทลุงร่วม กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถานและกิจกรรมพัฒนาคลองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติเป็นปฐมกษัตริย์ราชวงศ์จักรี”

พช.พัทลุงร่วม กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถานและกิจกรรมพัฒนาคลองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติเป็นปฐมกษัตริย์ราชวงศ์จักรี”

วันนี้ 6 เมษายน 2564 นายกู้เกียรติ วงศ์พระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นำจิตอาสาพระราชทานพัฒนาศาสนสถานและกิจกรรมพัฒนาคลองเฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดโพธิ์ควนมะพร้าว หมู่ที่ 9 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
ในการนี้ นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ได้ร่วมทำความสะอาดบริเวณลานวัด ศาลาการเปรียญ และพระอุโบสถ พร้อมทั้งลอกวัชพืชลำคลองข้างวัด เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติเป็นปฐมกษัตริย์ราชวงศ์จักรี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้มีความรัก ความผูกพันใน สถาบันหลักของชาติคือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยความจงรักภักดีจะยึดมั่นในการปฏิบัติดี รักษาชาติบ้านเมือง และสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ และประชาชน สนองพระมหากรุณาธิคุณ
สำหรับพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 มีมากมายหลายประการ ทางด้านศาสนา โปรดให้สังคายนาพระไตรปิฎก พ.ศ. 2331 และจารฉบับทองประดิษฐานไว้ในหอพระมณเฑียรธรรม วัดพระศรีรัตนศาสดารามนอกจากนี้ยังทรงสร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามและพระพุทธรูปต่างๆ เป็นอันมาก ทางด้านวรรณคดีและศิลปกรรม ทรงฟื้นฟูวรรณคดีไทยซึ่งเสื่อมโทรมตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาแตกให้กลับคืนดี ทรงส่งเสริมและอุปถัมภ์กวีในราชสำนัก บทพระราชนิพนธ์ที่สำคัญ เช่น บทละคร เรื่องรามเกียรติ์ เป็นต้น
วันจักรี จึงเป็นวันที่พสกนิกรชาวไทยร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ซึ่งเป็นพระปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์จักรี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

🍆🌽 พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 🍆🌽
#Change for good
พช.พัทลุง:ภาพ/ข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)