📣 พช.พัทลุง พร้อมเดินหน้าเต็มกำลัง ประชุมรับการตรวจติดตามราชการ ของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2563

🍆🌽 พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 🍆🌽

📣 พช.พัทลุง พร้อมเดินหน้าเต็มกำลัง ประชุมรับการตรวจติดตามราชการ ของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2563

วันที่ 21 ตุลาคม 2563
เวลา 10.00 น. นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการ ตามประเด็นตรวจราชการประจำเดือนตุลาคม 2563 เพื่อติดตาม สนับสนุนการขับเคลื่อนงานที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
ในการนี้ นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายใหผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมประชุมฯ โดยท่านผู้ตรวจฯ ได้นำความห่วงใยจากท่านอธิบดีและผู้บริหารกรมมาเป็นกำลังใจ ขอบคุณทีม พช. พัทลุงที่ขับเคลื่อนงานในปี 63 ที่ผ่านมาจนสำเร็จเป็นต้นแบบ ได้รับคำชื่นชมหลายเรื่อง
ประเด็นตรวจติดตามผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
1. การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ของกรมการพัฒนาชุมชน ระยะ 2 ซึ่งเป็นโครงการวิธีคิด วิธีการทำงานใหม่ที่มีผลกระทบเชิงบวกในวงกว้าง โดยพัทลุงมี Input ใช้งบกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2. มาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 โดย ผวจ.พัทลุงรณรงค์สวมใส่ทุกวัน ยกเว้นวันแต่งเครื่องแบบ มีการประกวดผ้า เดินแบบผ้า พัฒนายกระดับผ้าร่วมกับ ม.ทักษิณ จัดทำ catalog ผ้า สร้างแบรนด์ พัฒนาเป็น Cluster
3. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 172 ราย พื้นที่ 1 ไร่ รวม 140 ไร่ พื้นที่ 3 ไร่ รวม 32 ไร่ โดยให้ศึกษาให้ลึกซึ้งเตรียมกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ให้พร้อมและบูรณาการทำงาน
4. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (การบริหารจัดการหนี้ การบริหารเงินกองทุน การเพิ่มสมาชิก ผลงานเด่น) โดยปี 2563 เบิกจ่ายงบบริหาร เงินอุดหนุน เงินทุนหมุนเวียน 100% สมัครสมาชิกประเภทบุคคลเพิ่มขึ้น 15.18% ประเภทองค์กรเพิ่มขึ้น 28.85% ลูกหนี้ลดลงปิดโครงการ 48 โครงการ รวม 5.9 ล้านเศษ อนุมัติโครงการปี 2564 จำนวน 26 โครงการ เป็นเงิน 4 ล้านเศษ
5. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ทั้งนี้ นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้เน้นย้ำโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ต้องทำงานเชิงบูรณาการร่วมกับภาคีการพัฒนาและหน่วยงานกระทรวงเกษตรในระดับพื้นที่ โดยการดำเนินของ ม.9 ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพตซึ่งเป็นอำเภอต้นแบบของกรมการพัฒนาชุมชน พัฒนาเป็นพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ เนื้อที่ 21 -3-02 ไร่ กรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่กรมการพัฒนาชุมชนใช้ประโยชน์ และในส่วนพื้นที่ของอำเภออื่นๆ พช. ต้องเป็นฝ่ายสนับสนุน หลอมพลังการทำงานในเชิงพื้นที่เพื่อให้งานประสบผลสำเร็จไปพร้อมกัน และฝากย้ำการทำงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ฝากข้อคิดทิ้งท้าย ให้ผู้บริหาร/นักวิชาการ พช.ต้องรู้ทุกเรื่อง รู้กว้าง ทั้งองค์กร แต่ให้รู้ลึกในเรื่องที่ตนรับผิดชอบ และให้ใช้หลักการบริหารจัดการภาครัฐ 4 มิติ: งาน งบ ระบบ คน เพื่อให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาชุมชนเป็นระบบ บรรลุผลสัมฤทธิ์ สร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

# โคกหนองนาโมเดลพัทลุง Change for good
พช.พัทลุง:ภาพ/ข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)