“พช.พัทลุง เร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาผลิตสมุนไพรดูแลสุขภาพเชิงพาณิชย์จากฐานรากทรัพยากรชีวภาพในจังหวัดพัทลุง”

🍆🌽 พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 🍆🌽
“พช.พัทลุง เร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาผลิตสมุนไพรดูแลสุขภาพเชิงพาณิชย์จากฐานรากทรัพยากรชีวภาพในจังหวัดพัทลุง”
(วันที่ 14 ตุลาคม 2563) เวลา 09.30 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง มอบหมายนายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล ปลัดจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ตามโครงการพัฒนาผลิตสมุนไพรดูแลสุขภาพเชิงพาณิชย์จากฐานรากทรัพยากรชีวภาพในจังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุมร้อยทองรีสอร์ท อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ในการนี้ นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง เข้าร่วม โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดจังหวัดพัทลุงได้ร่วมกันจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรดูแลสุขภาพที่มีมูลค่าในเชิงพาณิชย์ จากทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดพัทลุงที่โดดเด่นตามพื้นที่เขา พื้นที่นา และพื้นที่เล ที่มีอยู่แล้วอย่างหลากหลาย ทั้งพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ มาใช้เพื่อการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพของคนในทุกช่วงวัย โดยการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสมุนไพรไทยที่เป็นระบบ มีการวิจัยพัฒนาให้เป็นทียอมรับ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2563 นี้ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 4 ผลิตภัณฑ์ จากพืชสมุนไพร 4 ชนิด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรแก้โรคเลือดสตรี น้ำหอมแห้งจากชันโรงและพืชมีกลิ่นหอมจากพื้นที่ต้นน้ำคลองป่าพะยอม สำหรับคนวัยทำงาน ผลิตภัณฑ์เจลแก้ปวดเมื่อยและสลายเซล สำหรับผู้สูงอายุจากพริกชีจากพื้นที่กลางน้ำชัยบุรี และผลิตภัณฑ์เจลล้างหน้าลดสิว และริ้วรอยจากใบเสม็ดขาว สำหรับวัยรุ่นจากพื้นที่ทะเลน้อย ซึ่งผลการดำเนินงานดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างสมุนไพรไทย เศรษฐกิจไทย และอนาคตไทย ซึ่งจะทำให้ประชาชนตื่นตัวและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาของการแพทย์แผนไทย อันจะก่อให้เกิดการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านให้มีคุณภาพ มีความเป็นมาตรฐาน มีความยั่งยืน มั่นคง ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุม ป้องกัน การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

#Change for good
พช.พัทลุง:ภาพ/ข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)