“พช.พัทลุง ร่วมประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2563)”

🍆🌽 พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 🍆🌽
“พช.พัทลุง ร่วมประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2563)”

📌 วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ประชุมชี้แจงการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการปฏิบัติราชการรอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีผู้อำนวยการทุกกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคนเข้าร่วม ณ โรงแรมร้อยทองรีสอร์ท อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

🍆🌽 ในการนี้ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดได้มีการตรวจเอกสารและหลักฐานเชิงประจักษ์คำรับรองปฏิบัติราชการ มีการประกวดซุ้มนิทรรศการนวัตกรรม 1 อำเภอ 1 ตำบลเข้มแข็ง โดยผลการตัดสินอำเภอที่ได้รับรางวัลได้แก่ 1.รางวัลชนะเลิศ อำเภอเมืองพัทลุง
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 อำเภอควนขนุน
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 อำเภอป่าพะยอม 🍆🌽

#Change for good
พช.พัทลุง:ภาพ/ข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)