“พช.พัทลุง ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด (อกส.จ.) ครั้งที่ 10/2563 “

🍆🌽พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียังยืน🍆🌽
“พช.พัทลุง ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด (อกส.จ.) ครั้งที่ 10/2563 ”
วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานฯ การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด (อกส.จ.) ครั้งที่ 10/2563 ณ ห้องประชุมอิรวดี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง
ในการนี้ นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ ได้มอบหมายนายประโมทย์ ดำจวนลม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เข้าร่วมประชุมฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพัทลุง และขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีวาระการประชุมดังนี้
1.ประกาศผลการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2563 ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนรกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2563
2.แผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2564 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
3.สรุปรายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพัทลุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
4.แผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพัทลุง ประจำปี พ.ศ. 2564
5.ประกาศแนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพัทลุง ประจำปี พ.ศ. 2564

# Change for good

🥝🥑พช.พัทลุง :ภาพ/ข่าว🥝🥑…….

(Visited 1 times, 1 visits today)