“พช.พัทลุง จัดโครงการพัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้และยกระดับภูมิปัญญาชุมชน ศูนย์ศิลปาชีพบ้านหัวป่าเขียว จังหวัดพัทลุง ตามแนวพระปฐมราชโองการ “รักษา สืบสาน ต่อยอด ” กิจกรรมจัดทำแปลงสาธิตปลูกกระจูด”

🍆🌽 พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 🍆🌽
“พช.พัทลุง จัดโครงการพัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้และยกระดับภูมิปัญญาชุมชน ศูนย์ศิลปาชีพบ้านหัวป่าเขียว จังหวัดพัทลุง ตามแนวพระปฐมบรมราชโองการ “รักษา สืบสาน ต่อยอด ” กิจกรรมจัดทำแปลงสาธิตปลูกกระจูด”
วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานกิจกรรมเอามื้อปลูกกระจูด ตามโครงการพัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้และยกระดับภูมิปัญญาชุมชน ศูนย์ศิลปาชีพบ้านหัวป่าเขียว จังหวัดพัทลุง ตามแนวพระปฐมราชโองการ “รักษา สืบสาน ต่อยอด” กิจกรรมจัดทำแปลงสาธิตปลูกกระจูด เพื่อใช้ในการเรียนรู้ เป็นแหล่งกระจูดในชุมชน และอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ 4 ไร่ โดยมีนายประโมทย์ ดำจวนลม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กองพันทหารช่าง 401 สถานีควบคุมไฟป่าพัทลุง คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหัวป่าเขียว ตำบลทะเลน้อย เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านหัวป่าเขียว หมู่ที่ 7 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
โดยโครงการพัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้และยกระดับภูมิปัญญาชุมชน ศูนย์ศิลปาชีพบ้านหัวป่าเขียว จังหวัดพัทลุง ตามแนวพระปฐมราชโองการ “รักษา สืบสาน ต่อยอด” มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อยกระดับงานหัตถกรรมกระจูด และงานฝีมือครูช่างศิลปาชีพ งานปัก งานทอผ้า
2. จัดการความรู้ และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วม
3. สร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. อนุรักษ์และฟื้นฟู สิ่งแวดล้อม อาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาคนสืบสาน รักษา ต่อยอด ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการนี้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ศิลปาชีพบ้านหัวป่าเขียว มีการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้แนวทางการปรับพื้นที่ตามรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสมอีกด้วย

# Change for good
🥝🥑พช.พัทลุง :ภาพ/ข่าว🥝🥑……

(Visited 1 times, 1 visits today)