“พช.พัทลุง ประชุมประจำเดือนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 7/2563” วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานการประชุมประจำเดือนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง

🍆🌽พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียังยืน🍆🌽

“พช.พัทลุง ประชุมประจำเดือนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 7/2563”
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานการประชุมประจำเดือนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
โดยมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้
1. การเบิกจ่ายงบประมาณ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯ ประจำปี 2563
2. การบริหารการจัดเก็บข้อมููลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563
3. การรายงานฐานข้อมูลของสำนักทุนและองค์กรการเงินชุมชนผ่านระบบ Online Real Time (CDD Report)
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อภาครัฐเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน
5. การจัดสรรงบประมาณกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาส 3-4)
6. สรุปผลความก้าวหน้าการรายงานผลกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯ ปี 2563 ไตรมาส 3-4 ในระบบ BPM ของแต่ละอำเภอ
7. โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น
8. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
9. โครงการรวมพลังผู้นำ องค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชน บริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
10. โครงการประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดินจังหวัดพัทลุง
ในการนี้ นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ ทั้ง 11 อำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งในการประชุมประจำเดือนเพื่อจะติดตาม เร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 และวางแนวทางขับเคลื่อนงานกรมการพัฒนาชุมชนให้สำเร็จตามเป้าหมายต่อไป

# Change for good

🥝🥑พช.พัทลุง :ภาพ/ข่าว🥝🥑……

(Visited 1 times, 1 visits today)