มิติที่ 2 ด้านความเปิดเผยข้อมูล

บันทึกแต่งตั้ง จนท.รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร63
คำสั่งแต่งตั้ง จนท.รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร63
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 2540
โครงสร้างสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
สิ่งที่ประชาชนควรรู้ จากศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
แนวทาง คูมือการลงทะเบียน OTOP (บริการประชาชน)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2563
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ สพจ.พัทลุง
คู่มือการให้บริการประชาชน1(พช.พัทลุง).docx
แนวทางคู่มือบริการประชาชน
คูมือแนวทางแก้ไขปัญหาความยากจน
แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563
แบบฟอร์มต่าง ๆ เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

(Visited 1 times, 1 visits today)