มิติที่ 2 ด้านความเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลสถิติการให้บริการ ปี 65ขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสาร
แบบคำขอข้อมูลข่าวสารศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง

คู่มือ
-คู่มือการติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
-คู่มือด้านกฎหมาย
-คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่และวิธิปฏิบัติ/ข้อควรระวังตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (๑)
-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (๒)

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง
-สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ สพจ.พัทลุง
-สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 สพจ.พัทลุง
-สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564 สพจ.พัทลุง
-สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565 สพจ.พัทลุง
-สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 สพจ.พัทลุง
-สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565 สพจ.พัทลุง
-สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565 สพจ.พัทลุง
-สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565 สพจ.พัทลุง
-สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ สพจ.พัทลุง

QR CODE งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพัทลุง

จำนวนผู้มารับบริการ ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สรุปจำนวนผู้มาใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( ต.ค. 2564 – มี.ค. 2565) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง

สรุปจำนวนผู้มาใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( เม.ย. 2565 – พ.ค. 2565) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง

สรุปแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คำสั่ง
-คำสั่งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาท เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตีดีเด่นระดับจังหวัด
-คำสั่งจังหวัดพัทลุง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ระดับจังหวัด และคณะทำงานพิจารณาตรวจสอบและกรั่นกรองผลิตภัณฑ์ที่สมัครคัดสรรฯ จังหวัด ประจำปี พ.ศ.2565

(Visited 1 times, 1 visits today)