มิติที่ 2 ด้านความเปิดเผยข้อมูล

ขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสาร
แบบคำขอข้อมูลข่าวสารศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง

คู่มือการติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

คู่มือด้านกฎหมาย

คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่และวิธิปฏิบัติ/ข้อควรระวังตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (๑)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (๒)
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ สพจ.พัทลุง

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ สพจ.พัทลุง

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ สพจ.พัทลุง

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ๒๕๖๕ สพจ.พัทลุง

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สพจ.พัทลุง

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ สพจ.พัทลุง

QR CODE งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพัทลุง

(Visited 1 times, 1 visits today)