ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สพจ.

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 2540
คำสั่งแต่งตั้ง จนท.รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร63
คูมือแนวทางแก้ไขปัญหาความยากจน
โครงสร้างสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
ที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สพจ.พัทลุง001
แนวทาง คูมือการลงทะเบียน OTOP (บริการประชาชน)
แนวทางคู่มือบริการประชาชน
บันทึกแต่งตั้ง จนท.รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร63
แบบฟอร์มต่าง ๆ เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ สพจ.พัทลุง001
แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 2540
เว็ปไซต์ สพจ.พัทลุง001
สิ่งที่ประชาชนควรรู้ จากศูนย์ข้อมูลข่าวสารสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 2562001
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2563001
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2562001
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2562001
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน2562001
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2563001
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2563001

(Visited 1 times, 1 visits today)