การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการรอบ6เดือน ปี2562
ขั้นตอนการให้บริการข้อมูล002
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน2562
แผนและผลการพัฒนาบุคลากร</
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2563001
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(Visited 1 times, 1 visits today)