พัฒนาชุมชนใสสะอาด

ประกาศ เรื่องนโยบายความโปรงใสของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง

ประการเรื่องมาตรฐานจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดจังหวัดพัทลุง

ติดตามการเบิกจ่ายเงินในที่ประชุมฯ รายงานการประชุมเดือน เม.ย.๖๓

แจ้งโคีรงการ พช.ใสสะอาดให้ จนท.พช.ทราบทางรายงานการประชุมเดือน มี.ค.๖๓

โคารงการนวัตกรรม มิติที่ ๑ ปี ๒๕๖๓

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ปี ๖๓

(Visited 1 times, 1 visits today)