พัฒนาชุมชนใสสะอาด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง

มิติที่ 1 ด้านบทบาทผู้บริหารและความพยายามริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส
มิติที่ 2 ด้านความเปิดเผยข้อมูล
มิติที่ 3 ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
มิติที่ 4 ด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ
มิติที่ 5 ด้านสภาพแวดล้อมสถานที่ทำงาน (กิจกรรม 5 ส)

 

(Visited 1 times, 1 visits today)