ดาวน์โหลด
06 ธันวาคม 2560 / 13.16 น.
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวเพื่อใช้เป็นศูนย์จำหน่ายและกระจายสินค้า หมู่ที่ 1 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวเพื่อใช้เป็นศูนย์จำหน่ายและกระจายสินค้า หมู่ที่ 1 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง (e-bidding)