อำเภอศรีบรรพต

ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จัดเวทีครั้งที่ 3 ปรับเปลี่ยนความคิด ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฎิบัติ

ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จัดเวทีครั้งที่ 3 ปรับเปลี่ยนความคิด ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฎิบัติ ม.4 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561
อำเภอศรีบรรพต

ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จัดเวทีครั้งที่ 3 ปรับเปลี่ยนความคิด ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฎิบัติ

ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จัดเวทีครั้งที่ 3 ปรับเปลี่ยนความคิด ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฎิบัติ ม.3 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561
อำเภอศรีบรรพต

ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จัดเวทีครั้งที่ 3 ปรับเปลี่ยนความคิด ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฎิบัติ

ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จัดเวทีครั้งที่ 3 ปรับเปลี่ยนความคิด ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฎิบัติ ม.1 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561
อำเภอศรีบรรพต

ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จัดเวทีครั้งที่ 3 ปรับเปลี่ยนความคิด ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเสรษฐกิจพอเพียงไปปฎิบัติ

ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จัดเวทีครั้งที่ 3 ปรับเปลี่ยนความคิด ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเสรษฐกิจพอเพียงไปปฎิบัติ ม.5 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561
อำเภอศรีนครินทร์

ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอำเภอศรีนครินทร์ นางสาวศรอนงค์ สงสมพันธ์ นายอำเภอศรีนครินทร์ เป็นประธาน และนางสุมาลี ศรีจันทร์งาม พัฒนาการอำเภอศรีนครินทร์ เข้าประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอศรีนครินทร์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการฯ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 3 โครงการ
อำเภอศรีบรรพต

นายประสิทธิ์พร สมุหเสนีโต นายอำเภอศรีบรรพต ร่วมให้ข้อเสนอแนะในการจัดเวที ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล จัดเวที ครั้งที่ 2

ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล จัดเวที ครั้งที่ 2 สร้างความตื่นรู้ในสิทธิ หน้าที่ และการอยู่ร่วมกัน หมู่ที่ 7 บ้านหัสคุณ ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต  เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561
อำเภอศรีบรรพต

ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล จัดเวที ครั้งที่ 2

ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล จัดเวที ครั้งที่ 2 สร้างความตื่นรู้ในสิทธิ หน้าที่ และการอยู่ร่วมกัน หมู่ที่  1 บ้านสวนโหนด  ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต  เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561
อำเภอศรีบรรพต

ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล จัดเวที ครั้งที่ 2 สร้างความตื่นรู้ในสิทธิ หน้าที่ และการอยู่ร่วมกัน

ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล จัดเวที ครั้งที่ 2 สร้างความตื่นรู้ในสิทธิ หน้าที่ และการอยู่ร่วมกัน หมู่ที่  3 บ้านวังยาว  ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต  เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561
อำเภอศรีบรรพต

สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดพัทลุง เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท

สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดพัทลุง และ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดป่าพะยอม  หมู่ที่ 2  ตำบลป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง  วันจันทร์ ที่ 2  เมษายน 2561
Page 1 of 712345...Last »