ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 11-12 ตค.2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุงจัดฝึกอบรมหลักสูตร “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560