ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 6 (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต) และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นางสายพิรุณ น้อยศิริ) ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง