ข่าวประชาสัมพันธ์

(@)พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน(@) @วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

(@)พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน(@) เชิญรับชม 📣📣กิจกรรม โคกหนองนา เมืองลุงโมเดล บ้านเกาะทองสมใหม่ หมู่ที่ 15 ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง “เยี่ยมชม สวนลุงเอียด” https://youtu.be/nfmOYYMhLDQ

ข่าวประชาสัมพันธ์

(@)พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน(@) @วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง มอบหมายนายศิลป์ชัย รามณีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานฯในพิธีเปิดโครงการอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวประชาสัมพันธ์

(@)พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน(@) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพัทลุง (กพสจ.) ครั้งที่ 2/2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

@พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียังยืน@ วันที่ 30-31 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง มอบหมายนายประโมทย์ ดำจวนลม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการพัฒนายกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ แก่ผู้ประกอบการ OTOP ประจำปี 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

@พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียังยืน@ วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ประชุมประจำเดือนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1/2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

(@)พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียังยืน(@) วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง มอบหมาย นายประโมทย์ ดำจวนลม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 3/2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ การจัดทำแผนปฏิบัติงานในการลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของแต่ละอำเภอ/ การรายงานสถานะการเงินสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดพัทลุง /ฐานข้อมูลสมาชิกทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและองค์กร /การพิจารณาโครงการเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 31 โครงการ และโครงการเงินอุดหนุน จำนวน 12 โครงการ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง

ข่าวประชาสัมพันธ์

(@)พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียังยืน(@) วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ร่วมเวทีคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดพัทลุง ประจำปี 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

@พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียังยืน@ วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพัทลุง (กพสจ.) ครั้งที่ 1/2563