โครงสร้าง/บุคลากร

Share

ผู้บริหาร

นายปวัน พรหมพิทักษ์

พัฒนาการจังหวัด

นายเสรี จิตรเวช

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

นายผดุงศักย์ ขุนเจริญ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ

นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ

นายสุกรี ศรีใส

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

น.ส.อนงค์ ตุ้นรัตน์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายวีระ เพ็ญจำรัส

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายยสินทร สุทธิกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางตวงทิพย์ ปราบโรค

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายศิษฐวิทย์ สันติเจริญโรจน์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายอาทร อร่ามวงศ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

น.ส.อัจจิมา มุสิกะพันธุ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสุกัลยา ทองขาว

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นักวิชาการพัฒนาชุมชน

นางพัชจิรา บัวสองสี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางยุวดี พิมอาจหาญ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายสมมาตร จันทร์ขุน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางละออง คงนวล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ว่าที่ร.ต.หญิงกานติกานต์ บัวเนียม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

น.ส.สุพร คลิ้งช่วย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางมยุรี อักษรกุล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายวราวุธ มุททารัตน์

พนักงานบันทึกข้อมูล

นายวิจิตร น้อยหรำ

พนักงานขับรถ

นางวาสนา คงทอง

พนักงานจ้าง
(Visited 25 times, 1 visits today)