โครงสร้าง/บุคลากร

Share

ผู้บริหาร

นางสาวฉัตรประอร นิยม

พัฒนาการจังหวัด

นายเสรี จิตรเวช

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

นายผดุงศักย์ ขุนเจริญ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ

นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ

นายอาทร อร่ามวงศ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ) รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ว่าง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ)

ว่าง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ)

นายสงเคราะห์ ขวัญดำ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ)

นายบรรจง มีผล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ)

นางตวงทิพย์ ปราบโรค

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายศิษฐวิทย์ สันติเจริญโรจน์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางพัชจิรา บัวสองสี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ)

นางสาวอัจจิมา มุสิกะพันธุ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ)

นางสุกัลยา ทองขาว

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายมนูญ ชูแสง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงกานติกานต์ บัวเนียม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางยุวดี พิมอาจหาญ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ว่าง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางละออง คงนวล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ว่าง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

น.ส.สุพร คลิ้งช่วย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางมยุรี อักษรกุล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายวราวุธ มุททารัตน์

พนักงานบันทึกข้อมูล

นายสมคิด คล้ายสมบัติ

พนักงานขับรถ

นางวาสนา คงทอง

พนักงานจ้าง
(Visited 25 times, 1 visits today)