26 มีนาคม 2563 เวลา 08.45 น. สพจ.พัทลุง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยตรวจรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 1/2563 โดยประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference และทีวี พช.

@พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน @ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 08.45 น.นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มฯ หัวหน้าฝ่าย นักวิชาการ ร่วมรับฟังประชุมรายไตรมาส โดยมีประเด็น เกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน แนวทางการบริหารงานเชิงบูรณาการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนความสำเร็จของงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ การเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงบประมาณ และสรุปผลการดำเนินงานและความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข นำเสนอเขตละ 1 จังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ 11 อำเภอ

(Visited 1 times, 1 visits today)