ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 5/2563

@พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน @ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดพัทลุง มอบหมาย นายประโมทย์ ดำจวนลม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 5/2563
ซึ่งมีการพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 จำนวน 50 โครงการ จำนวนเงิน 7,975,490 บาท และประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 10 โครงการ จำนวนเงิน 446,326 บาท
โดยนายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานอนุกรรมการฯ
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง

(Visited 1 times, 1 visits today)