11 มี.ค.63 ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการรายงานบนมือถือผ่านระบบ Online Real Time ผ่านระบบ Video Conference

11 มี.ค.63 เวลา 09.30 น. นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ที่รับผิดชอบในการรายงานเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการรายงานบนมือถือผ่านระบบ Online Real Time ผ่านระบบ Video Conference เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการจัดทำรายงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง

(Visited 1 times, 1 visits today)