(@)พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน(@) @วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(@)พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน(@)
@วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น.นางลภารมย์​ หนูสวัสดิ์​ นักวิชาการพัฒนา​ชุมชน​ชำนาญการพิเศษ​ รักษาราชการแทนพัฒนาการ​จังหวัด​พัทลุง​ ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด้วยจังหวัดพัทลุง ได้จัดทำโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแนวทางประชารัฐ โดยการสร้าง “เครือข่ายประชารัฐ” เพื่อการทำงานร่วมกันของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกด้าน ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญที่เชื่อมโยงและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนราชการเข้าด้วยกัน อันเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณของรัฐมีประสิทธิภาพและสวัสดิการของรัฐ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไม่ให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม กำหนดแผนออกปฏิบัติงานระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – เดือนกรกฎาคม 2563 โดยหมุนเวียนการปฏิบัติตามโครงการฯ ในพื้นที่อำเภอเป้าหมาย 11 อำเภอ ๆ ละ 1 ครั้ง เป็นประจำทุกเดือน
สำหรับวันนี้ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ณ ตลาดน้ำปากพล หมู่ที่ 9 ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ซึ่งมีกิจกรรมพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว., พิธีเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”, การมอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท , การมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 5 ทุน, การมอบไข่ไก่ จำนวน 10 ราย , การมอบพันธุ์ปลาแก่ตัวแทนของหมู่บ้าน , การมอบเครื่องสงเคราะห์แก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส คนชรา และผู้ประสบภัยทางสังคม, เยี่ยมชมหน่วยบริการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน การจัดนิทรรศการหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สินค้า OTOP สินค้าสัมมาชีพชุมชน
โดยมีนายกู้เกียรติ​ วงศ์กระพันธ์ุ​ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง​ เป็นประธานฯ
ณ ตลาดน้ำปากพล หมู่ที่ 9 ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

(Visited 1 times, 1 visits today)