(@)พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน(@) @วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง มอบหมายนายศิลป์ชัย รามณีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานฯในพิธีเปิดโครงการอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

(@)พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน(@)
@วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง มอบหมายนายศิลป์ชัย รามณีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานฯในพิธีเปิดโครงการอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
โดยก่อนการอบรม ท่านประธานฯได้เชิญชวน ผู้เข้ารับการอบรมร่วมยืนสงบนิ่งไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิต ในเหตุการณ์กราดยิงจังหวัดนครราชสีมา
✍ด้วยจังหวัดพัทลุง กำหนดดำเนินโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อยที่ 1.1 อบรมแกนนำหมู่บ้านพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้าน ให้มีระบบการบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการที่เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจให้มั่นคง
โดยยกระดับการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตั้งแต่ปี 2552 ถึงปี 2562 จำนวน 11 อำเภอ 215 หมู่บ้าน
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเป้าหมายการดำเนินงาน จำนวน 99 หมู่บ้าน โดยกำหนดกระบวนดำเนินงาน ดังนี้
1. สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ ประกอบด้วย กิจกรรมการอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
2. เสริมสร้างกระบวนการบริหารจัดการชุมชน ประกอบด้วย กิจกรรมการสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อจัดการความรู้และประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
สำหรับวันนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุงได้กำหนดดำเนินกิจกรรมการอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2563 มีกลุ่มเป้าหมายจาก อำเภอเมืองพัทลุง ศรีนครินทร์ กงหรา และอำเภอเขาชัยสน จำนวน 48 หมู่บ้าน กลุ่มเป้าหมาย รวม 104 คน และได้รับความร่วมมือจาก ปราชญ์ชุมชนจากอำเภอศรีบรรพต และอำเภอปากพะยูน จำนวน 3 คน ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้
ณ โรงแรมชัยคณาธานี ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

(Visited 1 times, 1 visits today)