(@)พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียังยืน(@) วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง มอบหมาย นายประโมทย์ ดำจวนลม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 3/2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ การจัดทำแผนปฏิบัติงานในการลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของแต่ละอำเภอ/ การรายงานสถานะการเงินสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดพัทลุง /ฐานข้อมูลสมาชิกทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและองค์กร /การพิจารณาโครงการเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 31 โครงการ และโครงการเงินอุดหนุน จำนวน 12 โครงการ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง

(@)พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียังยืน(@) วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง มอบหมาย นายประโมทย์ ดำจวนลม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 3/2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ การจัดทำแผนปฏิบัติงานในการลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของแต่ละอำเภอ/ การรายงานสถานะการเงินสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดพัทลุง /ฐานข้อมูลสมาชิกทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและองค์กร /การพิจารณาโครงการเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 31 โครงการ และโครงการเงินอุดหนุน จำนวน 12 โครงการ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง

(Visited 1 times, 1 visits today)