(@)พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียังยืน(@) วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ร่วมเวทีคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดพัทลุง ประจำปี 2563

โดยมีกิจกรรมดังนี้ – การนำผลิตภัณฑ์มาสู่กระบวนการนำเสนออย่างน้อย 2 ชิ้น /ข้อมูลที่นำเสนอ เกี่ยวกับการจัดการของกลุ่มผู้ผลิตชุมชน/ เรื่องราว Story ของผลิตภัณฑ์ / ประโยชน์การใช้สอยผลิตภัณฑ์/ ภูมิปัญญาท้องถิ่น /รายละเอียดวัตถุดิบในการผลิต/แผนธุรกิจ -ความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ /แนวคิดในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์/ นวัตกรรมที่ต้องการมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ /การพัฒนาผลิตภัณฑ์ – นำเสนอผลของผลิตภัณฑ์ จังหวัดพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนา จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 65 คน ณ โรงแรมชัยคณาธานี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

(Visited 1 times, 1 visits today)