5-6 มี.ค.62 ร่วมประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 1/2562 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

5-6 มี.ค.62 นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้ากลุ่มฯ/ฝ่าย ร่วมประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 1/2562
ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

(Visited 1 times, 1 visits today)