1 พ.ย.61 นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ประชุมหัวหน้ากลุ่มฯ/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน ต.ค.61

1 พ.ย.61 นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ประชุมหัวหน้ากลุ่มฯ/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน ต.ค.61 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง เพื่อติดตามและขับเคลื่อนผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง พร้อมมอบทุนการศึกษาจาก สอ.พช.กรมการพัฒนาชุมชน ให้แก่บุตรข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง

(Visited 1 times, 1 visits today)