30 พ.ค.61 กิจกรรมพิจารณากลั่นกรองและคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561 อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

30 พ.ค.61 น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561 อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

(Visited 1 times, 1 visits today)