19 เม.ย.61 ร่วมกิจกรรม ยามเช้า เล่าขาน สานสัมพันธ์กับเจ้าเมืองลุง บ่ายจังหวัดเคลื่อนที่ อ.เขาชัยสน

19 เม.ย.61 นางสาวฉัตรประอร นิยม ร่วมกิจกรรม ยามเช้า เล่าขาน สานสัมพันธ์กับเจ้าเมืองลุง ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง ช่วงบ่ายร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ อ.เขาชัยสน พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ทุน ๆละ 2,000-บาท

(Visited 1 times, 1 visits today)